Reklamační podmínky

Po převzetí zboží je nutné bez zbytečného odkladu prohlédnout a oznámit nám případné zjištění vady. Pokud zjistíte jakýkoli rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím (v druhu, množství nebo ceně) nebo neobdržíte-li se zásilkou správně vyplněnou fakturu, je Vaší povinností ihned informovat naší firmu. Pokud tak neučiníte, vystavujete se nebezpečí, že pozdější případná reklamace nebude uznána, přičemž se má za to, že zboží bylo dodáno bez vad a že všechny podmínky kupní smlouvy byly bezchybně splněny. K tomuto oznámení o vadě se prodávající neprodleně písemně nebo e-mailem vyjádří na uvedenou adresu.

 

V případě, kdy prodávající již takto uzná vadu jako vadu podléhající záruce, navrhne také kupujícímu způsob jejího odstranění. Záruka z případných vad na zboží může být uplatněna výhradně po dobu záruční lhůty. Záruční lhůta trvá 24 měsíců (není-li výslovně sjednáno jinak) a počíná dnem zaplacení či převzetí zboží.

 

Při zjištění závady (nevztahuje se na námitky k obsahu knihy), označte záložkou místo závady nebo přiložte stručný popis závady. Takto označené zboží zašlete na vlastní náklady na adresu naší firmy společně s kopií daňového dokladu. Nejpozději do 15 dnů po převzetí Vaší reklamace budete vyrozuměni, zda se jedná o vadu podléhající záruce či nikoliv. V případě uznání reklamace má kupující nárok na výměnu zboží. Záruka se nevztahuje na úmyslné poškození či nadměrné opotřebení zboží a dále na vady, způsobené užíváním, neodbornou manipulací, porušením obvyklých zásad užívání zboží, zásahem vyšší moci.

 

Záruka vrácení peněz:

Dodržujeme zásadu „Záruka vrácení peněz“ pro všechny zákazníky, kteří si u nás objednají zboží. Chápeme situaci, kdy nemáte možnost si nabízené zboží předem dostatečně prohlédnout, můžete se zmýlit při objednávce. Proto jsme se Vám rozhodli nabídnout tuto službu, která by měla zvýšit důvěru v nakupování přes Internet. Jestliže bezprostředně po nákupu zjistíte, že vám zboží z jakéhokoli důvodu nevyhovuje, máte možnost je bez uvedení důvodu vrátit a budou vám neprodleně vráceny peníze.

 

Podmínky pro vrácení peněz:

  • Zboží musí být naprosto nepoužité, dobře zabalené, schopné dalšího prodeje.
  • Odeslat zásilku je třeba do čtrnácti dnů od obdržení zboží.
  • Ve vrácené zásilce musí být vložen originál faktury. (Kopii faktury si uschovejte pro další případné použití.)
  • Vrátíme Vám pouze peníze za zboží, nikoli Vámi zaplacené zpětné poštovné.
  • Zboží zasílejte pouze běžnou balíkovou poštou, při zaslání dobírkou nebude tato přijata!